دوشنبه - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

فرمان find – لینوکس

دستور find از قدرت فوق
العاده ای برخوردار است. می توانید گروهی از فایل ها را پیدا کنید و یا گروهی را که
شامل عبارت خاصی است مجزا کنید.

همچنین می توانید بر روی گروه فایل هایی که نتیجه جستجوی شما هستند کار خاصی را
انجام دهید، مانند اینکه عبارتی را در آن ها تغییر دهید و یا حق دسترسی آن را تغییر
دهید.
یک نمونه بسیار ساده ، یافتن فایل هایی است که شامل عبارت خاصی باشند :

# find . -exec grep "UrPattern" {} \;
-print
# find . -exec chmod 775 {} \;

exec سوئیچی است که به
وسیله آن می توان در داخل find دستور دیگری را اجرا کرد و
نتیجه جستجو را به آن پاس داد. این کار می تواند بر روی grep
برای یافتن فایل های شامل یک عبارت خاص و یا chmod برای
تغییر حق دسترسی بر روی گروه فایلی که پیدا می شود و یا هر فرمان دیگری انجام شود.
با استفاده از print مسیر کامل فایل که پیدا می شود ، به
همراه نام فایل نمایش داده می شود.


real world FIND
usageSome examples of using UNIX find command

UNIX
› % find

Summary of find
command

Real Life
Examples

لینک های بالا مجموعه
ای هستند که به نظرم مفید می رسند، سعی می کنم در یک فرصت مناسب آن ها را یک جا جمع
کنم. آن هایی که شامل مثال هستند برای یادگیری بسیار مناسب هستند.

همچنین ببینید

سنسورهای تشخیص زلزله

در مورد تشخیص زود هنگام زلزله و سیستم های هشدار مانند Earthquake Warning System دوست …