HugOps – بغل برای DevOpsها

احتمالا گروگو زمانی تبدیل به یک یودا توانمند خواهد شد. اما تا قبل از اون هر کودکی نیاز به آموزش و گذراندن روزهای سخت داره. DevOpsهای امروزی، آینده خوب و روشنی خواهند داشت، اما نیاز به بغل یک sysAdmin دارند 🙂