آخرین ویروس – The Blue Death Page

آقای
اریک اس ریموند را حتما می شناسید. یکی از
طرفداران بزرگ بازمتن و شاید به قول خودش نماینده بازمتن. البته ایشان پروژه ها و
نوشته های مهمی هم دارند.
روز تعطیلی همین طوری رفتم به وب سایتش سر زدم که این نوشته را دیدم،
The Final Virus: A
Science-Fiction Story
. یک نوشته اغراق آمیز در مورد شکست ویندوز در سال آینده
و این جور چیز ها…. فکر نکنم به این شدت که تو این تیکه داستان گفته باشه هم باید
ترسید ، اما در مورد این راست
میگه !!!


The Final Virus: A
Science-Fiction Story

What’s new on Eric’s website
Eric’s Projects Page