به مردم آزار

مي بخشيد اين مورد شخصي را اينجا مي نويسم. اي بنده
خدايي كه خودت را خفه كرده اي، باور كن من نه paypal دارم
نه كارت اعتباري توي ميل باكس هاي من پيدا مي كنيد. در ضمن از ie
هم استفاده نمي كنم كه شما از در و ديوار بنده را مورد عنايت قرار مي دهيد. خدا
روزيتان را جاي ديگر بدهد.