عطر سیب.

عيدتون مبارك. ايشالا كه ماه رمضان خوبي براي هر كس كه دوست داشت،
بوده باشد. آرزو مي كنم خيلي زود ايام خوبمون پر از عطر ناب سيب باشد.

4 فکر می‌کنند “عطر سیب.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.