ولنتاین مبارک!

ولنتاين مبارك!

ايراني نيست اما پيماني است جهاني.يك روز براي بهتر و آشكار تر گفتن.
هميشه پايدار ،پاك و سربلند باشيد.

در همين رابطه:
اين عكس و اين عكس.
هميشه مي توانيد geek فكر كنيد حتي براي ولنتاين

4 فکر می‌کنند “ولنتاین مبارک!

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.