میزان دسترسی

طراحی سیستم ها با مشخص کردن یک مقیاس به عنوان معیار قابل دسترس بودن (درصد میزان دسترسی)، به صورت واقعی تا حدودی مشکل (غیر ممکن) است. وجود پارامترهای مختلفی که در سرویس دهی سیستم ها (چه سیستم های شبکه ای، چه سیستم های نرم افزاری) وجود دارند و غیر قابل کنترل بودن بعضی از این پارامتر ها از جمله مواردی است که باعث مشکل بودن این کار می شود. از مجموع ۸۷۶۰ ساعتی که در سال وجود دارد، بسته به حساسیت، اهمیت و حیاتی بودن سیستم، محدوده Uptime مشخصی برای سرویس دهی می بایست مورد هدف قرار بگیرد. جدولی برای این محدوده را که در حالت معمول تعداد ۹ها (Nines) آن را مشخص می کند، می تواند مشاهده کنید. (برای تفریح > Uptime-Project)

میزان دسترسی % Downtime در سال Downtime در ماه Downtime  در هفته
۹۰% ۳۶٫۵ days ۷۳ hours ۱۶٫۸۴ hours
۹۵% ۱۸٫۲۵ days ۳۶٫۵ hours ۸٫۴۲ hours
۹۸% ۷٫۳۰ days ۱۴٫۴ hours ۳٫۳۶ hours
۹۹% ۳٫۶۵ days ۷٫۲۰ hours ۱٫۶۸ hours
۹۹٫۵% ۱٫۸۳ days ۳٫۶۰ hours ۵۰٫۴ min
۹۹٫۹% ۸٫۷۶ hours ۴۳٫۲ min ۱۰٫۱ min
۹۹٫۹۹% ۵۲٫۶ min ۴٫۳۲ min ۱٫۰۱ min
۹۹٫۹۹۹% ۵٫۲۶ min ۲۵٫۹ s ۶٫۰۵ s
۹۹٫۹۹۹۹% ۳۱٫۵ s ۲٫۵۹ s ۰٫۶۰۵ s

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.