طراحی سیستم ها با مشخص کردن یک مقیاس به عنوان معیار قابل دسترس بودن (درصد میزان دسترسی)، به صورت واقعی تا حدودی مشکل (غیر ممکن) است. وجود پارامترهای مختلفی که در سرویس دهی سیستم ها (چه سیستم های شبکه ای، چه سیستم های نرم افزاری) وجود دارند و غیر قابل کنترل بودن بعضی از این پارامتر ها از جمله مواردی است که باعث مشکل بودن این کار می شود. از مجموع 8760 ساعتی که در سال وجود دارد، بسته به حساسیت، اهمیت و حیاتی بودن سیستم، محدوده Uptime مشخصی برای سرویس دهی می بایست مورد هدف قرار بگیرد. جدولی برای این محدوده را که در حالت معمول تعداد 9ها (Nines) آن را مشخص می کند، می تواند مشاهده کنید. (برای تفریح > Uptime-Project)

میزان دسترسی % Downtime در سال Downtime در ماه Downtime  در هفته
90% 36.5 days 73 hours 16.84 hours
95% 18.25 days 36.5 hours 8.42 hours
98% 7.30 days 14.4 hours 3.36 hours
99% 3.65 days 7.20 hours 1.68 hours
99.5% 1.83 days 3.60 hours 50.4 min
99.9% 8.76 hours 43.2 min 10.1 min
99.99% 52.6 min 4.32 min 1.01 min
99.999% 5.26 min 25.9 s 6.05 s
99.9999% 31.5 s 2.59 s 0.605 s

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.