کنترل ورم Conficker با استفاده از محصولات استارو

بعد از مدت تقریبا زیادی کار با محصولات شرکت استارو اطمینان خوبی به این محصولات پیدا کرده ام.
یکی از دلایل این اطمینان پیاده سازی این محصولات بر پایه خانواده لینوکس با یک ساختار قابل اطمینان و همراه با پشتیبانی ویژه تیم و جامعه کاربران حرفه ای استارو است.
با شیوع گسترده ویروس (ورم) Conficker و تبعات آن هر یک از محصولات امنیتی راه حلی برای مقابله با این ورم آماده کرده اند.

در مورد محصولات Astaro این ورم با افزودن Astaro Global Pattern Up2Date #9422 به موتور IPS محصولات استارو از اوایل ژانویه ۲۰۰۹ توانایی مقابله به Conficker ایجاد شده است.

برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : Astaro Patterns: Controlling Conficker Worm