بازار خدمات مشاوره‌ای ۲۰۱۲

خدمات مشاوره‌ای یکی از منابع در‌آمدی کم دردسر برای شرکت‌ها و تیم‌هایی است که مدتی قابل قبول مشغول به انجام کاری بوده‌اند. تجربه‌ای که انجام یک کار مشخص به تیم‌های حرفه‌ای و پویا می‌دهد، امکان در اختیار گذاشتن خروجی‌های کسب شده را برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که تجربه، توان و یا علاقه مناسب برای وارد شدن به حوزه مورد نظر را ندارند، قرار می‌دهد. فناوری اطلاعات یکی از بهترین بازارها برای ارایه‌ خدمات مشاوره‌ای است.

یک ارزیابی نیمه تجاری از مجوعه IDC MarketScape با عنوان Worldwide Business Consulting Services 2012 Vendor Analysis منتشر شده است. نام‌هایی که در این گزارش مطرح شده است، شاید شروع خوبی برای آشنایی بیشتر با این بازار باشد. در ادامه تصویری از دسته‌بندی این نام‌ها به همراه معیارهایی که در انخاب آن‌ها موثر بوده‌اند را مشاهده کنید:

  • Big Four“: IDC recognises the well-known Big Four firms as the four largest international accountancy and professional services firms — Deloitte, Ernst & Young (E&Y), KPMG, and PricewaterhouseCoopers (PwC).
  • Multidisciplinary: IDC describes multidisciplinary firms as large, diversified consulting organizations that offer a range of business consulting services to clients across a myriad of sectors. To distinguish these from other specialty firms, services must address more than two business functional areas, in addition to providing strategy and operational implementations.
  • Technology led: These are also large, multifaceted firms and are known for deep expertise in both technology and business consulting. IDC identifies these firms as those that expanded from IT-centric business into more broad business consulting or vice versa.
  • Specialty: Specialty firms have focused areas of consulting expertise in specific industries, functional areas, or technologies. Management and strategic consulting specialists that offer primarily strategy consulting and business intelligence models to specific sectors or industries including government fit into this category of firms.